อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  1072 ราย


07/02/2556
09/03/2566
3776486
166350


เกี่ยวกับเรา

             

 เอส ที เฟอร์นิมาร์ท เริ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ยางพาราคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี

คุณภาพเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น พร้อมกับการให้บริการที่รวดเร็ว และราคาที่สมเหตุผล 

เกี่ยวกับ เรา

เอส.ทีเฟอร์นิมาร์ท คือ ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณท์เฟอร์ริเจอร์คุณภาพสูง ประสบการ์ณมากกว่า 30 ปี เป็นการยืนยันถึง

คุณภาพของสินค้า และบริการ ที่เรานำเสนอตลอดมา 

About STF

S.T.FurnimartCo.,Ltd , We are manufacturer and distributor of   highquality furniture product.

More than 30 years Experience can be prove for, our qulity products and services provide to our customers through thailand 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประวัติ ความเป็นมา 

เป็นเวลากว่า 30 ปี นับ แต่ ปี 1978 จนถึงปัจจุบัน โดย นายวิชาญ บุญปัญญาธนาชัย จาก ร้านช่างไม้ ศิลป์ไทย 

จนมาเป็น บจก. เอส.ที.เฟอร์ินิมาร์ท  ซึ่งกลุ่มสินค้า หลักที่เรานำเสนอในตลาด ยังคงเป็น ชุดรับประทานอาหาร 

และเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ยางพาราคุณภาพสูง 

  

Company History

More than 30 years from 1978 until now, by Mr.Vichan Bunpanyathanachai from 

Smal carpenter shop "Chang Mai Silpthai" to "S.T.FurnimartCo.,Ltd"

Our mai porducts ,which we offer in the market are Dinning Sets and Hight Quality Rubber Wood fruniture  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์และนโยบายของ STF

เอส.ที.เฟอร์นิมาร์ท มุ่งเน้นผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าจากไม้ยางพาราด้วยผลิตภัณท์เปี่ยมคุณภาพ

เรายืนยันในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า ตลอดจนบริการต่้างๆทีมี อย่างต่อเนื่อง  

เพื่อตอบสนองความต้องการและก้าวสู่การเป็นแบรนด์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นที่ ชื่นชมของผู้บริโภคทั่วประเทศ

 

Vision and Mision

STF products and distributes high quality of rubber wood products.

We continue developing our product and services to be ensure our customer's

satisfactionand for the benefit of consumer in Thailand. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เอส.ที.เฟอรนิมารท มุ่งที่จะ:

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

- พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชั้น 

- วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ 

- สร้างประโยชน์ ต่อลูกค้า คู่ค้า  พนักงาน และผู้ถือหุ้น  ร่วมกัน 

 

To support our Mission  we are committed to: 

- Continuoustly develop and imporve our working and production process to be ensure all customer' satisfactions.

- Develop employee capability

- Research and deveolop better products and services to the market.

- Create long term relationships adn benefits  with customers, business partners, emplyee and shareholders. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 สินค้าและบริการ 

สินค้า ของเราผลิตด้วย วัตถุดิบ อุปกรณ์ เคื่องจักร และ วัสดุชิ้นส่วน คุณภาพสูง 

บนเนื้อที่โรงงานกว่า 64,000 ตร.ม. ด้วยพนักงานฝีมือที่ผ่านการอบรมฝึกฝนจนทำให้

ทุกๆชิวิตในแต่ละหน้าที่ล้วนเอาใจใส่ในคุณภาพของสินค้า ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิต

เราบริการจัดส่งสินค้าของทางบริษัทโดยแบ่งเป็น สองวิธีดังนี้

-- เขตกรุงเทพ และ ปริมณทล จัดส่งโดยหน่วยรถบริการของทางบริษัท เอส.ที.เฟอร์นิมาร์ท

-- เขตต่างจังหวัด (เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ตะวัีนตก และใต้ )

    จัดส่งโดย รถบริการขนส่ง และรถบริการของทางบริษัท*ในกรณีงานโปรเจค